Nonferrometal

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI – formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Wróbel NONFERROMETAL, ul. Solna 17A, Oświęcim 32-600, NIP: 5491871906, REGON: 8517312271, email: rodo@nonferrometal.com tel. +48 502 643 003;

Celem zbierania danych jest świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przetworzeniu zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający potwierdzenie wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania danych - może Pan/ Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/ Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do przenoszenia danych – ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: rodo@nonferrometal.com lub telefonicznie: +48 502 643 003, Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże co do zasady konieczne w celu realizacji celów określonych powyżej.

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (np. kontrahentom, podwykonawcom, dostawcom) w celu realizacji współpracy, w tym między innymi w celu przesłania oferty.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.